6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Unifestal Eğitim Danışmanlığı Ltd. Şti. (‘’Unifestal’’) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

Bu metinle sizi açık rızanız ile toplanmış kişisel verilerinizin korunumu hakkında bilgilendireceğiz.
Bu kapsamda, Unifestal, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
• İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.
 

Kişisel Verilerin Kullanımı
Unifestal kişisel verilerinizi aşağıda maddelenmiş olan amaçlar doğrultusunda kullanmaktadır.

 • Koçluk hizmeti almanız durumunda sizinle iletişime geçmek.
 • Kayıt için tarafınızdan onay almak.
 • Faturanızı oluşturmak ve tarafınıza iletmek.
 • İhtiyaç anında sorularınızı cevaplamak ve sizinle iletişim halinde bulunabilmek.
 • Unifestal kurumuna bağlı olarak yapılan işbirliklerinde iletişimi sağlamak.
 • Şirket içi ürün ve yöntem geliştirmede kullanmak.
 • Kendi kurumumuz ve işbirliği içinde olduğumuz kurumlar için tanıtım mail ve mesajları göndermek.
 • Her türlü ticari faaliyetimiz hakkında bilgi vermek.
 • Kurum için gerçekleştirilen reklam ve pazarlama çalışmalarını gerçekleştirmek.
 • Portfolyo ve başarılarımız kısmı için kullanmak.

Yukarıda belirtilen amaçlar dışında kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde kullanılmayacak olup kullanılmasının gerekliliği oluştuğu durumlarda da tarafınızdan onay alınacaktır.

Kişisel Verilerin Toplanması
Kişisel verileriniz; sosyal medya kanalları aracılığıyla (Instagram, Discord, Twitter vs) ve iletisim@onlinekocunuz.com e posta adresiyle iletişime geçmeniz halinde sizinle paylaşılan Google formlar ve mesajlaşma servisleri aracılığı ile toplanmakta ve depolanmaktadır.  

Kişisel Verilerin Silinmesi, Kullanım Alanları
• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, 

•Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üyenin kendisi veya Unifestal tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üyenin talebi veya Unifestal tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.
 

 Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Unifestal’a iletmeniz durumunda Unifestal talebi en geç 30 gün içerisinde değerlendirecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Unifestal’a iletebilirsiniz.